Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Hongkong.

Denna webbplats och/eller dess mobila webbplats och applikation ("Webbplatsen") ägs och drivs av  ("Företaget"). Dessa användarvillkor ("Användarvillkor") gäller för din användning av Webbplatsen. Alla köp av produkter eller tjänster via Webbplatsen omfattas av köpvillkoren ("Köpvillkoren") för det relevanta Företagets webbplats, vilka är införlivade i dessa Villkor. Dessutom styrs din användning av Webbplatsen av Sekretesspolicyn, som införlivas häri genom hänvisning.

På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats, till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa användarvillkor ska du inte använda denna webbplats.

LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR, TILLSAMMANS MED SEKRETESSMEDDELANDET OCH ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM DET HÄNVISAS TILL I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKILJEAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM TVISTLÖSNING NEDAN.

Dataintegritet

Du intygar att all information, data och annat material som du tillhandahåller på denna webbplats eller till företaget på något annat sätt är sant, korrekt, aktuellt och fullständigt. Du är ansvarig för att uppdatera och korrigera den information som du har tillhandahållit på denna webbplats, i förekommande fall.

Meddelande om integritet

En kopia av sekretessmeddelandet som gäller för insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter på denna webbplats finns på Presilky. Du samtycker till att all personlig information som vi erhåller om dig (antingen via denna webbplats, via e-post, telefon eller på något annat sätt) samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet.

Licens och åtkomst till webbplatsen

Allt innehåll som är tillgängligt via denna webbplats (inklusive, utan begränsning, text, design, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara, samt urval och arrangemang av dessa) är exklusiv egendom för och ägs av företaget, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer, och skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra tillämpliga lagar.

Företaget ger dig en begränsad licens för åtkomst till och personlig användning av denna webbplats. Om inte annat anges får du komma åt, kopiera, ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på denna webbplats för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden som visas i innehållet. Företaget eller dess licensgivare eller innehållsleverantörer behåller full och fullständig äganderätt till det innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, och tillhandahåller detta innehåll till dig under en licens som kan återkallas när som helst efter företagets eget gottfinnande. Företaget förbjuder strängt all annan användning av innehåll som är tillgängligt via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:

nedladdning, kopiering eller annan användning av innehållet eller webbplatsen för ändamål som är konkurrenskraftiga för företaget eller till förmån för en annan leverantör eller tredje part;
cachelagring, obehörig länkning till webbplatsen eller inramning av innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen;
modifiering, distribution, överföring, prestanda, sändning, publicering, uppladdning, licensiering, reverse engineering, överföring eller försäljning av, eller skapande av derivat från, innehåll, produkter eller tjänster som erhållits från webbplatsen som du inte har rätt att göra tillgängliga (såsom immateriella rättigheter som tillhör en annan part);
uppladdning, publicering eller överföring av material som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon dator;
användning av maskin- eller programvara som är avsedd att i smyg fånga upp eller på annat sätt erhålla någon information (såsom systemdata eller personuppgifter) från webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, användning av "scraping" eller andra tekniker för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data), eller
någon åtgärd som ålägger eller kan ålägga (enligt företagets eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på företagets infrastruktur, eller skada eller störa den korrekta funktionen av vår infrastruktur.
Du är ansvarig för att få tillgång till webbplatsen, och den tillgången kan innebära avgifter från tredje part (t.ex. Internetleverantör eller avgifter för lufttid). Dessutom måste du tillhandahålla och är ansvarig för all utrustning som krävs för att komma åt webbplatsen. Du får inte kringgå några åtgärder som har vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomst till denna webbplats. All obehörig åtkomst till webbplatsen av dig (inklusive sådan åtkomst eller användning som på något sätt involverar ett konto som du kan upprätta på webbplatsen eller någon enhet du kan använda för att komma åt webbplatsen) ska avsluta det tillstånd eller licens som företaget beviljar dig.

Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta en persons registrering för denna webbplats, ta bort en person från denna webbplats och förbjuda en person att använda denna webbplats av någon anledning och att begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Företaget varken garanterar eller försäkrar att din användning av det innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats inte kommer att inkräkta på rättigheter för tredje part som inte är ansluten till företaget. Uppsägning av din åtkomst eller användning kommer inte att avstå från eller påverka någon annan rättighet eller lättnad som företaget kan ha rätt till, enligt lag eller i eget kapital.

Innehåll som du skickar in

Du bekräftar att du är ansvarig för allt innehåll som du kan skicka in via webbplatsen, inklusive lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten, originaliteten och upphovsrätten för sådant innehåll. Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll via denna webbplats som är konfidentiellt, äganderättsligt skyddat, inkräktar på integritets- eller publicitetsrättigheter, gör intrång i immateriella rättigheter, är olagligt, skadligt, hotfullt, falskt, bedrägligt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, vulgärt, blasfemiskt, kränkande, trakasserande, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande, inklusive men inte begränsat till innehåll som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, kränker någon parts rättigheter eller på annat sätt ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar.

Du får inte använda en falsk e-postadress eller annan identifierande information, utge dig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om ursprunget till något innehåll.

När det gäller allt innehåll som du skickar in, postar, laddar upp, publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen (annat än personlig information, som hanteras i enlighet med sekretessmeddelandet, ger du företaget en evig, oåterkallelig, icke-uppsägbar, global, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda, kopiera, distribuera, offentligt visa, modifiera, skapa derivatverk och underlicensera sådant innehåll eller någon del av sådant innehåll i alla media. Sådant innehåll kommer inte att behandlas som konfidentiellt. Du intygar, garanterar och förbinder dig härmed att: (i) allt innehåll som du tillhandahåller inte innehåller något (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik eller video) som du inte har full rätt att bevilja en sådan licens till företaget; och (ii) företaget är fritt att utöva sina rättigheter till och/eller genomföra ditt innehåll om det så önskar, utan att erhålla tillstånd eller licens från någon tredje part och utan hänvisning till dig eller någon annan person.Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av tredje part som inte är ansluten till företaget. Dessa länkar tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och som en ytterligare möjlighet att få tillgång till den information som finns där. Vi är inte ansvariga för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Inkludering av länkar till andra webbplatser eller resurser ska inte ses som ett godkännande av innehållet på länkade webbplatser eller resurser. Olika villkor och sekretesspolicyer kan gälla för din användning av länkade webbplatser eller resurser. Företaget är inte ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada, förlust eller ansvar som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på eller via en sådan länkad webbplats eller resurs.

ANSVARSFRISKRIVNING

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER VILLKOREN FÖR SERVICE ELLER KÖPVILLKOR, OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÖR FÖRETAGET INGA FRAMSTÄLLNINGAR, FÖRBUND ELLER GARANTIER OCH ERBJUDER INGA ANDRA VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE NÅGON FRÅGA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSERNA ELLER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, LIKSOM GARANTIER SOM FÖLJER AV EN PRESTATIONSKURS ELLER HANDELSKURS.

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIALET, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "ENLIGT TILLGÄNGLIGHET". VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL DÄRAV. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ATT TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI; ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER; ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG KOMMER ATT VARA VIRUSFRI; ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKT, EXAKT, ADEKVAT, ANVÄNDBAR, AKTUELL, PÅLITLIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT FULLSTÄNDIG. OM DU LADDAR NER NÅGOT INNEHÅLL FRÅN DENNA WEBBPLATS GÖR DU DET EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL. INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM DU ERHÅLLER FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG.

I VISSA JURISDIKTIONER KANSKE LAGEN INTE TILLÅTER FRISKRIVNING AV GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE FRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, KOMMUNIKATION MED TREDJE PART SAMT KÖP OCH ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER TAR EMOT UNDER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN FÅNGAS UPP AV OBEHÖRIGA PARTER. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBBPLATSEN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG UTAN KOSTNAD. ERKÄNNER DU OCH SAMTYCKER TILL ATT, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, KONSUMENTSKYDDSLAG), VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER ("FÖRETAGSPARTERNA") KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFANDE, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERADE TILL (1) DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS ELLER RESURS SOM DU KOMMER ÅT VIA EN LÄNK FRÅN DENNA WEBBPLATS; (2) ALLA ÅTGÄRDER VI VIDTAR ELLER INTE VIDTAR TILL FÖLJD AV KOMMUNIKATION SOM DU SKICKAR TILL OSS; (3) ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA ELLER KÖPS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, INKLUSIVE EVENTUELLA SKADOR ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (INKLUSIVE PRODUKTANSVAR); (4) EVENTUELL FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS PÅ ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN; (5) ÄNDRING, BORTTAGNING ELLER RADERING AV INNEHÅLL SOM SKICKAS ELLER PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN; ELLER (6) NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DEN BASERAS PÅ KONTRAKT, TORT, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM FÖRETAGETS PARTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV ALLA ÅSIKTER, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN, ELLER SOM ERHÅLLS FRÅN EN LÄNKAD WEBBPLATS ELLER RESURS. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FEL, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERING, DEFEKTER, FÖRSENINGAR I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, FILKORRUPTION, FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLINJER, NÄTVERKS- ELLER SYSTEMAVBROTT, FÖRLUST AV VINST FÖR DIG ELLER STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV POSTER ELLER DATA, OCH ALLA ANDRA MATERIELLA ELLER IMMATERIELLA FÖRLUSTER. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER SPECIFIKT ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER FRÅN TREDJE PART SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE FRÅN NÅGON ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN. DITT BOTEMEDEL MOT NÅGOT AV OVANSTÅENDE ANSPRÅK ELLER NÅGON TVIST MED FÖRETAGET ÄR ATT AVBRYTA DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

DU OCH FÖRETAGET ÄR ÖVERENS OM ATT VARJE ORSAK TILL TALAN SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAD TILL WEBBPLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT ORSAKEN TILL TALAN UPPKOMMER ELLER ORSAKEN TILL TALAN ÄR PERMANENT SPÄRRAD. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR, ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KANSKE HELA ELLER EN DEL AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

Skadestånd

Du ska hålla Företagsparterna skadeslösa från och mot alla böter, påföljder, skulder, förluster och andra skador av något slag (inklusive advokat- och expertarvoden) som åsamkas Företagsparterna och sådana parter, och ska försvara Företagsparterna och sådana parter mot alla krav som härrör från (1) din överträdelse av dessa Villkor och Användningsvillkor; (2) din överträdelse av Köpvillkoren; (4) bedrägeri du begår, eller din avsiktliga försummelse eller grova vårdslöshet; eller (5) din överträdelse av tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Företagsparterna kommer att kontrollera försvaret av alla anspråk som denna ersättning kan gälla, och under alla omständigheter ska du inte reglera något anspråk utan föregående skriftligt godkännande från företagsparterna.

Elektronisk kommunikation

När du använder webbplatsen eller skickar e-post till företaget kommunicerar du med företaget elektroniskt. Du samtycker till att ta emot all kommunikation som är relaterad till din användning av denna webbplats elektroniskt. Företaget kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som tillhandahålls dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Alla meddelanden från företaget som är avsedda att tas emot av en kund ska anses vara levererade och effektiva när de skickas till den e-postadress du anger på någon av företagets webbplatser.

Inlägg på webbplatsen

Webbplatsen kan ge användare möjlighet att skicka postmeddelanden på webbplatsen. Företaget har ingen skyldighet att granska något innehåll (inklusive meddelanden) som publiceras på eller skickas via webbplatsen av användare och tar inget ansvar eller ansvar i samband med sådant innehåll. Företaget kan efter eget gottfinnande övervaka, inte publicera eller ta bort sådant innehåll.

Varumärken och upphovsrätt

De varumärken, logotyper och servicemärken ("Märken") som visas på Webbplatsen tillhör Företaget eller dess licensgivare eller innehållsleverantörer eller andra parter. Användare eller parter som agerar på deras vägnar får inte använda några märken för något ändamål inklusive, men inte begränsat till, användning som metataggar på andra sidor eller webbplatser utan skriftligt tillstånd från företaget eller sådan tredje part som kan äga märkena. Du får inte använda ramar eller använda inramningstekniker eller teknik för att bifoga något innehåll som ingår på webbplatsen utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte heller använda något innehåll på webbplatsen i några metataggar eller andra tekniker eller tekniker för "dold text" utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Allt innehåll (inklusive alla programvaror) som finns tillgängligt på eller via webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar.

Anspråk på intrång i immateriella rättigheter

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Du informeras härmed om att företaget har antagit och på ett rimligt sätt genomfört en policy som föreskriver uppsägning under lämpliga omständigheter av webbplatsanvändare som är upprepade upphovsrättsintrång. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller att dina immateriella rättigheter på annat sätt har kränkts, vänligen ge företagets Copyright Agent följande information (för att vara effektiv måste anmälan vara skriftlig och lämnas till vår Copyright Agent):

en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annat immateriellt intresse;
en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du hävdar har utsatts för intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;
identifiering av det material som påstås utgöra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras, och en beskrivning av var det material som du påstår utgör intrång finns på webbplatsen;
din adress, ditt telefonnummer och, om tillgängligt, din e-postadress;
ett uttalande från dig att du har en god tro att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
ett uttalande från dig, gjort under straffansvar för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller ägaren av immateriella rättigheter eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens eller ägaren av immateriella rättigheters vägnar.
Företagets ombud för anmälan av anspråk på upphovsrätt eller annat intrång i immateriella rättigheter kan nås på följande sätt:

Via email:service@nuterlim.com

Företaget kan uppdatera denna kontaktinformation från tid till annan utan att meddela dig. Vi kommer att publicera den aktuella kontaktinformationen på denna webbplats.

Fortlevnad av villkor efter att avtalet upphört

Oaktat andra bestämmelser i dessa Användarvillkor, eller allmänna rättsliga principer om motsatsen, kommer alla bestämmelser i dessa Användarvillkor som ålägger eller överväger fortsatta skyldigheter för en part att överleva utgången eller uppsägningen av dessa Användarvillkor.

Force Majeure

Företaget ska befrias från att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, i den utsträckning det helt eller delvis förhindras eller försenas från att fullgöra sina skyldigheter, till följd av en händelse eller serie av händelser som orsakas av eller beror på (1) väderförhållanden eller andra naturfenomen eller Guds handlingar, (2) krigshandlingar, terroristhandlingar, uppror, upplopp, civila störningar eller uppror, (3) karantän eller embargo, (4) strejk eller (5) andra orsaker utanför företagets rimliga kontroll.

Risk för förlust

De varor som köps via Webbplatsen skickas av en tredjepartsleverantör i enlighet med ett leveransavtal. Som ett resultat övergår risken för förlust och äganderätten till sådana föremål till dig vid vår leverans till transportören.

Tvistlösning

Genom att använda Webbplatsen på något sätt samtycker du ovillkorligen till och godkänner att: (i) alla tvister, kontroverser, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, inklusive dess existens, giltighet, tolkning, fullgörande, brott eller uppsägning eller alla tvister avseende utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med det ska hänskjutas till och slutligen lösas genom skiljedom enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler som gäller när anmälan om skiljedom lämnas in; (ii) lagen för denna skiljeklausul ska vara lagarna i Hong Kong Special Administration Region of the People's Republic of China ("Hong Kong"); (iii) platsen för skiljeförfarandet ska vara Hong Kong; (iv) antalet skiljemän ska vara en, som ska utses av Hong Kong International Arbitration Centre; och (v) skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

Allmänt

Om någon av de bestämmelser som anges i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor anses vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, är parterna överens om att domstolen ska sträva efter att ge verkan åt parternas avsikter som de återspeglas i bestämmelsen, och det icke verkställbara villkoret ska anses vara avskiljbart och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några återstående bestämmelser i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor. Avsnittsrubriker är endast avsedda för referensändamål och begränsar inte omfattningen eller omfattningen av ett sådant avsnitt. Dessa användarvillkor eller köpvillkor och förhållandet mellan dig och företaget regleras av Hongkongs lagar, i den utsträckning de inte föregås av eller är oförenliga med federal lag, utan hänsyn till dess lagkonfliktsbestämmelser. För alla åtgärder som inte är föremål för skiljedom samtycker vi båda till att underkasta oss den personliga jurisdiktionen för en domstol i Hong Kong.

Företagets underlåtenhet att agera med avseende på ett brott mot dessa användarvillkor eller köpvillkoren av dig eller andra avstår inte från företagets rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Om något innehåll på denna Webbplats, eller din användning av Webbplatsen, strider mot lagarna på den plats där du befinner dig när du öppnar den, är Webbplatsen inte avsedd för dig, och vi ber dig att inte använda Webbplatsen. Du är ansvarig för att informera dig om lagarna i din jurisdiktion och följa dem.

Företaget garanterar inte att det kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, ska det inte finnas några tredjepartsförmånstagare till dessa Användarvillkor eller Köpvillkor.

Ändringar av dessa användarvillkor

Du bekräftar och godkänner att företaget, efter eget gottfinnande, kan ändra, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor när som helst och på något sätt, genom att publicera reviderade användarvillkor på webbplatsen. Du får inte ändra eller modifiera dessa Användarvillkor under några omständigheter. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om vi gör några ändringar i Användarvillkoren. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av användarvillkoren innebär att du accepterar ändringarna.

Tilldelning

Du får inte överlåta dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren (eller några rättigheter, förmåner eller skyldigheter enligt dessa) enligt lag eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Företaget, vilket kan undanhållas efter Företagets eget gottfinnande. Alla försök till överlåtelse som inte överensstämmer med dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren ska vara ogiltiga. Företaget kan överlåta dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, helt eller delvis, till en tredje part efter eget gottfinnande.

Fullständigt avtal och tillåtlighet

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och företaget med avseende på ämnet och ersätter alla

och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna med avseende på sådant ämne. För att undvika tvivel gäller dessa användarvillkor endast i den utsträckning som tillåts enligt lag.

I vissa fall kan både dessa Användarvillkor och ett separat dokument med ytterligare villkor gälla för en tjänst eller produkt som erbjuds via denna Webbplats ("Ytterligare villkor"). I den utsträckning det finns en konflikt mellan dessa Användarvillkor och eventuella Ytterligare villkor, kommer de Ytterligare villkoren att styra om inte de Ytterligare villkoren uttryckligen anger något annat.

En tryckt version av dessa Användarvillkor ska vara tillåtlig i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till användning av denna webbplats i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererats och underhållits i tryckt form.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller denna webbplats, vänligen kontakta Presilkys juridiska avdelning via e-post på

service@nuterlim.com

 GIXTREND LIMITED
338 EUSTON ROAD,LONDON,ENGLAND NW1 3BT